mysql字符集

1.字符集定义

字符集(charset):是一个系统支持的所有抽象字符的集合。字符是各种文字和符号的总称, 包括各国家文字、标点符号、图形符号、数字等

2.mysql数据库的字符集

1.字符集 charset

2.校对规则 collation

3.mysql中常见的字符集

ASCII字符集

 • 1.一共128个字符,包括空格、标点符号、数字、大小写字母和一些不可见字符
 • 2.每个字符使用一个字节编码--一个字节是8位,一共有256个编码方式足以承担128个

ISO 8859-1字符集-latin1

 • 1.一共256个字符,足以用一个字节标识。
 • 2.共收录256个字符,是在ASCII字符集的基础上又扩充了128个西欧常用字符

GB2312字符集

 • 1.收录了汉字以及拉丁字母、希腊字母、日文平假名及片假名字母、俄语西里尔字母
 • 2.同时这种字符集又兼容ASCII字符集
 • 3.如果该字符在ASCII字符集中,则采用1字节编码。否则采用2字节编码。
 • 4.类似这种一个字符需要的字节数不同称为边长编码

GBK字符集

 • GBK字符集只是在收录字符范围上对GB2312字符集作了扩充,编码方式上兼容GB2312

utf8字符集

 • 1.收录地球上能想到的所有字符,而且还在不断扩充。这种字符集兼容ASCII字符集,采用变长编码方式,编码一个字符需要使用1~4个字节

 • 2.兼容ASCII

 • 3.utf8只是Unicode字符集的一种编码方案,Unicode字符集可以采用utf8、utf16、utf32这几种编码方案,utf8使用1~4个字节编码一个字符,utf16使用2个或4个字节编码一个字符,utf32使用4个字节编码一个字符。

4.mysql常见校对规则

1.ci:大小写不敏感

2.cs或bin:大小写敏感

示例

create database DB1 charset utf8 collate=utf8_general_ci

5.查看字符集和校对规则

查看字符集(mysql5.7)

mysql> show charset;
+----------+---------------------------------+---------------------+--------+
| Charset | Description           | Default collation  | Maxlen |
+----------+---------------------------------+---------------------+--------+
| big5   | Big5 Traditional Chinese    | big5_chinese_ci   |   2 |
| dec8   | DEC West European        | dec8_swedish_ci   |   1 |
| cp850  | DOS West European        | cp850_general_ci  |   1 |
| hp8   | HP West European        | hp8_english_ci   |   1 |
| koi8r  | KOI8-R Relcom Russian      | koi8r_general_ci  |   1 |
| latin1  | cp1252 West European      | latin1_swedish_ci  |   1 |
| latin2  | ISO 8859-2 Central European   | latin2_general_ci  |   1 |
| swe7   | 7bit Swedish          | swe7_swedish_ci   |   1 |
| ascii  | US ASCII            | ascii_general_ci  |   1 |
| ujis   | EUC-JP Japanese         | ujis_japanese_ci  |   3 |
| sjis   | Shift-JIS Japanese       | sjis_japanese_ci  |   2 |
| hebrew  | ISO 8859-8 Hebrew        | hebrew_general_ci  |   1 |
| tis620  | TIS620 Thai           | tis620_thai_ci   |   1 |
| euckr  | EUC-KR Korean          | euckr_korean_ci   |   2 |
| koi8u  | KOI8-U Ukrainian        | koi8u_general_ci  |   1 |
| gb2312  | GB2312 Simplified Chinese    | gb2312_chinese_ci  |   2 |
| greek  | ISO 8859-7 Greek        | greek_general_ci  |   1 |
| cp1250  | Windows Central European    | cp1250_general_ci  |   1 |
| gbk   | GBK Simplified Chinese     | gbk_chinese_ci   |   2 |
| latin5  | ISO 8859-9 Turkish       | latin5_turkish_ci  |   1 |
| armscii8 | ARMSCII-8 Armenian       | armscii8_general_ci |   1 |
| utf8   | UTF-8 Unicode          | utf8_general_ci   |   3 |
| ucs2   | UCS-2 Unicode          | ucs2_general_ci   |   2 |
| cp866  | DOS Russian           | cp866_general_ci  |   1 |
| keybcs2 | DOS Kamenicky Czech-Slovak   | keybcs2_general_ci |   1 |
| macce  | Mac Central European      | macce_general_ci  |   1 |
| macroman | Mac West European        | macroman_general_ci |   1 |
| cp852  | DOS Central European      | cp852_general_ci  |   1 |
| latin7  | ISO 8859-13 Baltic       | latin7_general_ci  |   1 |
| utf8mb4 | UTF-8 Unicode          | utf8mb4_general_ci |   4 |
| cp1251  | Windows Cyrillic        | cp1251_general_ci  |   1 |
| utf16  | UTF-16 Unicode         | utf16_general_ci  |   4 |
| utf16le | UTF-16LE Unicode        | utf16le_general_ci |   4 |
| cp1256  | Windows Arabic         | cp1256_general_ci  |   1 |
| cp1257  | Windows Baltic         | cp1257_general_ci  |   1 |
| utf32  | UTF-32 Unicode         | utf32_general_ci  |   4 |
| binary  | Binary pseudo charset      | binary       |   1 |
| geostd8 | GEOSTD8 Georgian        | geostd8_general_ci |   1 |
| cp932  | SJIS for Windows Japanese    | cp932_japanese_ci  |   2 |
| eucjpms | UJIS for Windows Japanese    | eucjpms_japanese_ci |   3 |
| gb18030 | China National Standard GB18030 | gb18030_chinese_ci |   4 |
+----------+---------------------------------+---------------------+--------+
41 rows in set (0.00 sec)

查看校对规则

mysql> show collation;
+--------------------------+----------+-----+---------+----------+---------+
| Collation        | Charset | Id | Default | Compiled | Sortlen |
+--------------------------+----------+-----+---------+----------+---------+
| big5_chinese_ci     | big5   |  1 | Yes   | Yes   |    1 |
| big5_bin         | big5   | 84 |     | Yes   |    1 |
| dec8_swedish_ci     | dec8   |  3 | Yes   | Yes   |    1 |
| dec8_bin         | dec8   | 69 |     | Yes   |    1 |
| cp850_general_ci     | cp850  |  4 | Yes   | Yes   |    1 |
| cp850_bin        | cp850  | 80 |     | Yes   |    1 |
| hp8_english_ci      | hp8   |  6 | Yes   | Yes   |    1 |
| hp8_bin         | hp8   | 72 |     | Yes   |    1 |
| koi8r_general_ci     | koi8r  |  7 | Yes   | Yes   |    1 |
| koi8r_bin        | koi8r  | 74 |     | Yes   |    1 |
| latin1_german1_ci    | latin1  |  5 |     | Yes   |    1 |
| latin1_swedish_ci    | latin1  |  8 | Yes   | Yes   |    1 |
| latin1_danish_ci     | latin1  | 15 |     | Yes   |    1 |
| latin1_german2_ci    | latin1  | 31 |     | Yes   |    2 |
| latin1_bin        | latin1  | 47 |     | Yes   |    1 |
| latin1_general_ci    | latin1  | 48 |     | Yes   |    1 |
| latin1_general_cs    | latin1  | 49 |     | Yes   |    1 |
| latin1_spanish_ci    | latin1  | 94 |     | Yes   |    1 |
| latin2_czech_cs     | latin2  |  2 |     | Yes   |    4 |
| latin2_general_ci    | latin2  |  9 | Yes   | Yes   |    1 |
| latin2_hungarian_ci   | latin2  | 21 |     | Yes   |    1 |
| latin2_croatian_ci    | latin2  | 27 |     | Yes   |    1 |
| latin2_bin        | latin2  | 77 |     | Yes   |    1 |
| swe7_swedish_ci     | swe7   | 10 | Yes   | Yes   |    1 |
| swe7_bin         | swe7   | 82 |     | Yes   |    1 |
| ascii_general_ci     | ascii  | 11 | Yes   | Yes   |    1 |
| ascii_bin        | ascii  | 65 |     | Yes   |    1 |
| ujis_japanese_ci     | ujis   | 12 | Yes   | Yes   |    1 |
| ujis_bin         | ujis   | 91 |     | Yes   |    1 |
| sjis_japanese_ci     | sjis   | 13 | Yes   | Yes   |    1 |
| sjis_bin         | sjis   | 88 |     | Yes   |    1 |
| hebrew_general_ci    | hebrew  | 16 | Yes   | Yes   |    1 |
| hebrew_bin        | hebrew  | 71 |     | Yes   |    1 |
| tis620_thai_ci      | tis620  | 18 | Yes   | Yes   |    4 |
| tis620_bin        | tis620  | 89 |     | Yes   |    1 |
| euckr_korean_ci     | euckr  | 19 | Yes   | Yes   |    1 |
| euckr_bin        | euckr  | 85 |     | Yes   |    1 |
| koi8u_general_ci     | koi8u  | 22 | Yes   | Yes   |    1 |
| koi8u_bin        | koi8u  | 75 |     | Yes   |    1 |
| gb2312_chinese_ci    | gb2312  | 24 | Yes   | Yes   |    1 |
| gb2312_bin        | gb2312  | 86 |     | Yes   |    1 |
| greek_general_ci     | greek  | 25 | Yes   | Yes   |    1 |
| greek_bin        | greek  | 70 |     | Yes   |    1 |
| cp1250_general_ci    | cp1250  | 26 | Yes   | Yes   |    1 |
| cp1250_czech_cs     | cp1250  | 34 |     | Yes   |    2 |
| cp1250_croatian_ci    | cp1250  | 44 |     | Yes   |    1 |
| cp1250_bin        | cp1250  | 66 |     | Yes   |    1 |
| cp1250_polish_ci     | cp1250  | 99 |     | Yes   |    1 |
| gbk_chinese_ci      | gbk   | 28 | Yes   | Yes   |    1 |
| gbk_bin         | gbk   | 87 |     | Yes   |    1 |
| latin5_turkish_ci    | latin5  | 30 | Yes   | Yes   |    1 |
| latin5_bin        | latin5  | 78 |     | Yes   |    1 |
| armscii8_general_ci   | armscii8 | 32 | Yes   | Yes   |    1 |
| armscii8_bin       | armscii8 | 64 |     | Yes   |    1 |
| utf8_general_ci     | utf8   | 33 | Yes   | Yes   |    1 |
| utf8_bin         | utf8   | 83 |     | Yes   |    1 |
| utf8_unicode_ci     | utf8   | 192 |     | Yes   |    8 |
| utf8_icelandic_ci    | utf8   | 193 |     | Yes   |    8 |
| utf8_latvian_ci     | utf8   | 194 |     | Yes   |    8 |
| utf8_romanian_ci     | utf8   | 195 |     | Yes   |    8 |
| utf8_slovenian_ci    | utf8   | 196 |     | Yes   |    8 |
| utf8_polish_ci      | utf8   | 197 |     | Yes   |    8 |
| utf8_estonian_ci     | utf8   | 198 |     | Yes   |    8 |
| utf8_spanish_ci     | utf8   | 199 |     | Yes   |    8 |
| utf8_swedish_ci     | utf8   | 200 |     | Yes   |    8 |
| utf8_turkish_ci     | utf8   | 201 |     | Yes   |    8 |
| utf8_czech_ci      | utf8   | 202 |     | Yes   |    8 |
| utf8_danish_ci      | utf8   | 203 |     | Yes   |    8 |
| utf8_lithuanian_ci    | utf8   | 204 |     | Yes   |    8 |
| utf8_slovak_ci      | utf8   | 205 |     | Yes   |    8 |
| utf8_spanish2_ci     | utf8   | 206 |     | Yes   |    8 |
| utf8_roman_ci      | utf8   | 207 |     | Yes   |    8 |
| utf8_persian_ci     | utf8   | 208 |     | Yes   |    8 |
| utf8_esperanto_ci    | utf8   | 209 |     | Yes   |    8 |
| utf8_hungarian_ci    | utf8   | 210 |     | Yes   |    8 |
| utf8_sinhala_ci     | utf8   | 211 |     | Yes   |    8 |
| utf8_german2_ci     | utf8   | 212 |     | Yes   |    8 |
| utf8_croatian_ci     | utf8   | 213 |     | Yes   |    8 |
| utf8_unicode_520_ci   | utf8   | 214 |     | Yes   |    8 |
| utf8_vietnamese_ci    | utf8   | 215 |     | Yes   |    8 |
| utf8_general_mysql500_ci | utf8   | 223 |     | Yes   |    1 |
| ucs2_general_ci     | ucs2   | 35 | Yes   | Yes   |    1 |
| ucs2_bin         | ucs2   | 90 |     | Yes   |    1 |
| ucs2_unicode_ci     | ucs2   | 128 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_icelandic_ci    | ucs2   | 129 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_latvian_ci     | ucs2   | 130 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_romanian_ci     | ucs2   | 131 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_slovenian_ci    | ucs2   | 132 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_polish_ci      | ucs2   | 133 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_estonian_ci     | ucs2   | 134 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_spanish_ci     | ucs2   | 135 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_swedish_ci     | ucs2   | 136 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_turkish_ci     | ucs2   | 137 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_czech_ci      | ucs2   | 138 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_danish_ci      | ucs2   | 139 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_lithuanian_ci    | ucs2   | 140 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_slovak_ci      | ucs2   | 141 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_spanish2_ci     | ucs2   | 142 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_roman_ci      | ucs2   | 143 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_persian_ci     | ucs2   | 144 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_esperanto_ci    | ucs2   | 145 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_hungarian_ci    | ucs2   | 146 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_sinhala_ci     | ucs2   | 147 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_german2_ci     | ucs2   | 148 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_croatian_ci     | ucs2   | 149 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_unicode_520_ci   | ucs2   | 150 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_vietnamese_ci    | ucs2   | 151 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_general_mysql500_ci | ucs2   | 159 |     | Yes   |    1 |
| cp866_general_ci     | cp866  | 36 | Yes   | Yes   |    1 |
| cp866_bin        | cp866  | 68 |     | Yes   |    1 |
| keybcs2_general_ci    | keybcs2 | 37 | Yes   | Yes   |    1 |
| keybcs2_bin       | keybcs2 | 73 |     | Yes   |    1 |
| macce_general_ci     | macce  | 38 | Yes   | Yes   |    1 |
| macce_bin        | macce  | 43 |     | Yes   |    1 |
| macroman_general_ci   | macroman | 39 | Yes   | Yes   |    1 |
| macroman_bin       | macroman | 53 |     | Yes   |    1 |
| cp852_general_ci     | cp852  | 40 | Yes   | Yes   |    1 |
| cp852_bin        | cp852  | 81 |     | Yes   |    1 |
| latin7_estonian_cs    | latin7  | 20 |     | Yes   |    1 |
| latin7_general_ci    | latin7  | 41 | Yes   | Yes   |    1 |
| latin7_general_cs    | latin7  | 42 |     | Yes   |    1 |
| latin7_bin        | latin7  | 79 |     | Yes   |    1 |
| utf8mb4_general_ci    | utf8mb4 | 45 | Yes   | Yes   |    1 |
| utf8mb4_bin       | utf8mb4 | 46 |     | Yes   |    1 |
| utf8mb4_unicode_ci    | utf8mb4 | 224 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_icelandic_ci   | utf8mb4 | 225 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_latvian_ci    | utf8mb4 | 226 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_romanian_ci   | utf8mb4 | 227 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_slovenian_ci   | utf8mb4 | 228 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_polish_ci    | utf8mb4 | 229 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_estonian_ci   | utf8mb4 | 230 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_spanish_ci    | utf8mb4 | 231 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_swedish_ci    | utf8mb4 | 232 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_turkish_ci    | utf8mb4 | 233 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_czech_ci     | utf8mb4 | 234 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_danish_ci    | utf8mb4 | 235 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_lithuanian_ci  | utf8mb4 | 236 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_slovak_ci    | utf8mb4 | 237 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_spanish2_ci   | utf8mb4 | 238 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_roman_ci     | utf8mb4 | 239 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_persian_ci    | utf8mb4 | 240 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_esperanto_ci   | utf8mb4 | 241 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_hungarian_ci   | utf8mb4 | 242 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_sinhala_ci    | utf8mb4 | 243 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_german2_ci    | utf8mb4 | 244 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_croatian_ci   | utf8mb4 | 245 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_unicode_520_ci  | utf8mb4 | 246 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_vietnamese_ci  | utf8mb4 | 247 |     | Yes   |    8 |
| cp1251_bulgarian_ci   | cp1251  | 14 |     | Yes   |    1 |
| cp1251_ukrainian_ci   | cp1251  | 23 |     | Yes   |    1 |
| cp1251_bin        | cp1251  | 50 |     | Yes   |    1 |
| cp1251_general_ci    | cp1251  | 51 | Yes   | Yes   |    1 |
| cp1251_general_cs    | cp1251  | 52 |     | Yes   |    1 |
| utf16_general_ci     | utf16  | 54 | Yes   | Yes   |    1 |
| utf16_bin        | utf16  | 55 |     | Yes   |    1 |
| utf16_unicode_ci     | utf16  | 101 |     | Yes   |    8 |
| utf16_icelandic_ci    | utf16  | 102 |     | Yes   |    8 |
| utf16_latvian_ci     | utf16  | 103 |     | Yes   |    8 |
| utf16_romanian_ci    | utf16  | 104 |     | Yes   |    8 |
| utf16_slovenian_ci    | utf16  | 105 |     | Yes   |    8 |
| utf16_polish_ci     | utf16  | 106 |     | Yes   |    8 |
| utf16_estonian_ci    | utf16  | 107 |     | Yes   |    8 |
| utf16_spanish_ci     | utf16  | 108 |     | Yes   |    8 |
| utf16_swedish_ci     | utf16  | 109 |     | Yes   |    8 |
| utf16_turkish_ci     | utf16  | 110 |     | Yes   |    8 |
| utf16_czech_ci      | utf16  | 111 |     | Yes   |    8 |
| utf16_danish_ci     | utf16  | 112 |     | Yes   |    8 |
| utf16_lithuanian_ci   | utf16  | 113 |     | Yes   |    8 |
| utf16_slovak_ci     | utf16  | 114 |     | Yes   |    8 |
| utf16_spanish2_ci    | utf16  | 115 |     | Yes   |    8 |
| utf16_roman_ci      | utf16  | 116 |     | Yes   |    8 |
| utf16_persian_ci     | utf16  | 117 |     | Yes   |    8 |
| utf16_esperanto_ci    | utf16  | 118 |     | Yes   |    8 |
| utf16_hungarian_ci    | utf16  | 119 |     | Yes   |    8 |
| utf16_sinhala_ci     | utf16  | 120 |     | Yes   |    8 |
| utf16_german2_ci     | utf16  | 121 |     | Yes   |    8 |
| utf16_croatian_ci    | utf16  | 122 |     | Yes   |    8 |
| utf16_unicode_520_ci   | utf16  | 123 |     | Yes   |    8 |
| utf16_vietnamese_ci   | utf16  | 124 |     | Yes   |    8 |
| utf16le_general_ci    | utf16le | 56 | Yes   | Yes   |    1 |
| utf16le_bin       | utf16le | 62 |     | Yes   |    1 |
| cp1256_general_ci    | cp1256  | 57 | Yes   | Yes   |    1 |
| cp1256_bin        | cp1256  | 67 |     | Yes   |    1 |
| cp1257_lithuanian_ci   | cp1257  | 29 |     | Yes   |    1 |
| cp1257_bin        | cp1257  | 58 |     | Yes   |    1 |
| cp1257_general_ci    | cp1257  | 59 | Yes   | Yes   |    1 |
| utf32_general_ci     | utf32  | 60 | Yes   | Yes   |    1 |
| utf32_bin        | utf32  | 61 |     | Yes   |    1 |
| utf32_unicode_ci     | utf32  | 160 |     | Yes   |    8 |
| utf32_icelandic_ci    | utf32  | 161 |     | Yes   |    8 |
| utf32_latvian_ci     | utf32  | 162 |     | Yes   |    8 |
| utf32_romanian_ci    | utf32  | 163 |     | Yes   |    8 |
| utf32_slovenian_ci    | utf32  | 164 |     | Yes   |    8 |
| utf32_polish_ci     | utf32  | 165 |     | Yes   |    8 |
| utf32_estonian_ci    | utf32  | 166 |     | Yes   |    8 |
| utf32_spanish_ci     | utf32  | 167 |     | Yes   |    8 |
| utf32_swedish_ci     | utf32  | 168 |     | Yes   |    8 |
| utf32_turkish_ci     | utf32  | 169 |     | Yes   |    8 |
| utf32_czech_ci      | utf32  | 170 |     | Yes   |    8 |
| utf32_danish_ci     | utf32  | 171 |     | Yes   |    8 |
| utf32_lithuanian_ci   | utf32  | 172 |     | Yes   |    8 |
| utf32_slovak_ci     | utf32  | 173 |     | Yes   |    8 |
| utf32_spanish2_ci    | utf32  | 174 |     | Yes   |    8 |
| utf32_roman_ci      | utf32  | 175 |     | Yes   |    8 |
| utf32_persian_ci     | utf32  | 176 |     | Yes   |    8 |
| utf32_esperanto_ci    | utf32  | 177 |     | Yes   |    8 |
| utf32_hungarian_ci    | utf32  | 178 |     | Yes   |    8 |
| utf32_sinhala_ci     | utf32  | 179 |     | Yes   |    8 |
| utf32_german2_ci     | utf32  | 180 |     | Yes   |    8 |
| utf32_croatian_ci    | utf32  | 181 |     | Yes   |    8 |
| utf32_unicode_520_ci   | utf32  | 182 |     | Yes   |    8 |
| utf32_vietnamese_ci   | utf32  | 183 |     | Yes   |    8 |
| binary          | binary  | 63 | Yes   | Yes   |    1 |
| geostd8_general_ci    | geostd8 | 92 | Yes   | Yes   |    1 |
| geostd8_bin       | geostd8 | 93 |     | Yes   |    1 |
| cp932_japanese_ci    | cp932  | 95 | Yes   | Yes   |    1 |
| cp932_bin        | cp932  | 96 |     | Yes   |    1 |
| eucjpms_japanese_ci   | eucjpms | 97 | Yes   | Yes   |    1 |
| eucjpms_bin       | eucjpms | 98 |     | Yes   |    1 |
| gb18030_chinese_ci    | gb18030 | 248 | Yes   | Yes   |    2 |
| gb18030_bin       | gb18030 | 249 |     | Yes   |    1 |
| gb18030_unicode_520_ci  | gb18030 | 250 |     | Yes   |    8 |
+--------------------------+----------+-----+---------+----------+---------+
222 rows in set (0.01 sec)

6.字符集设置

mysql有4个级别的字符集

1.服务器级别(操作系统级别)

2.数据库级别

3.表级别

4.列级别

6.1服务器级别

1.操作系统级别
#centOS7
[root@hwyun ~]# cat /etc/locale.conf 
LANG=en_US.UTF-8

#centOS6
[root@test1 ~]# cat /etc/sysconfig/i18n 
LANG="en_US.UTF-8"
SYSFONT="latarcyrheb-sun16"
[root@test1 ~]# echo $LANG
en_US.UTF-8


2.操作系统客户端级别
ssh连接工具设置

3.mysql实例级别
方法1:在编译安装时候就指定如下服务器端字符集。
cmake . 
-DDEFAULT_CHARSET=utf8 \
-DDEFAULT_COLLATION=utf8_general_ci \
-DWITH_EXTRA_CHARSETS=all \

方法2:在配置文件中设置字符集
[mysqld]
character-set-server=utf8

6.2数据库级别

mysql> create database 数据库名 charset utf8 default collate = utf8_general_ci;

6.3表级别

mysql> CREATE TABLE `test` (
`id` int(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`name` char(20) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=13 DEFAULT CHARSET=utf8;

6.4列级别

类型为CHAR、VARCHAR、TEXT的列,可以指定字符集/校验规则

create table t1(id int,address char(30) character set utf8);

7.生产环境更改数据库(含数据)字符集的方法

mysql> alter database 数据库名 CHARACTER SET utf8 collate utf8_general_ci;
mysql> alter table t1 CHARACTER SET utf8;
泡泡吐肥皂o © gitbook.pptfz.top 2021 all right reserved,powered by Gitbook文件修订时间: 秃笔南波湾!!!

results matching ""

  No results matching ""